Одлуку о спровођењу поступка погледајте/преузмите ОВДЕ

Образац трошкова припреме понуде погледајте/преузмите ОВДЕ

Образац структуре цена погледајте/преузмите ОВДЕ

Општи део – подаци о предмету набавке погледајте/преузмите ОВДЕ

Техничку спецификација погледајте/преузмите ОВДЕ

Изјаву о одсуству сукоба интереса погледајте/преузмите ОВДЕ

Модел уговора погледајте/преузмите ОВДЕ

Јавни позив погледајте/преузмите ОВДЕ

Kритеријуми за доделу уговора погледајте/преузмите ОВДЕ

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима погледајте/преузмите ОВДЕ

Упутство понуђачима како да сачине понуду погледајте/преузмите ОВДЕ

Одлуку о спровођењу поступка погледајте/преузмите ОВДЕ