Школска заједница ученика некад и Ученички парламент данас

Претеча Ученичког парламента у Змају је Школска заједница ученика (ШЗУ), која се у Летопису први пут помиње школске 1977/78. године а последњи пут последње године ХХ века. Домен рада ШЗУ обухватао је: рад пионирских предводника, пријем првака у Пионирску организацију, зборове ПО Јурица Рибар, проглашење Југословенских пионирских игара (ЈПИ), организацију приредбе поводом поласка ученика у Школу и проглашење ученика генерације на крају школске године. Обухватао је и активности омладинске организације.

Запис у Летопису (1983/84) бележи да је ШЗУ радила кроз комисије: за развој ученичког самоуправљања, за ОНО и ДСЗ, за иницирање и вредновање активности ученика Бирамо најбољу одељењску заједницу. Има председника Скупштине ШЗУ, одбор са седам чланова, од којих се бира председник. Сви су из редова ученика. У почетном периоду, радом организације годинама је координирао психолог Стеван Радовић.

Skolska zajednica

Данас је Ученички парламент Змаја заснован на удруживању ученика ради учешћа у школском животу и процесу доношења одлука. Парламент даје мишљења и предлоге органима Школе, разматра сарадњу и атмосферу у Школи, обавештава ђаке о питањима важним за школовање и о својим активностима, учествује у самовредновању и планирању развоја Школе; сарађује са Тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања; делегира чланове у органе Школе. Представници Парламента присуствују седницама органа управљања и стручних органа; представник Парламента члан је Тима за школско развојно планирање и Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Савет родитеља упознаје се са радом и активностима Парламента.

Парламентарци заступају све ученике, износе мишљења, слушају и уважавају мишљења других, развијају свест о правима и одговорностима. Одлучују на бази конструктивног дијалога и раде на принципима поштовања различитости и равноправности. Сваки ученик има право и обавезу да изнесе мишљење. Акције Парламента чине живот свих ђака садржајнијим, а парламентарци развијају комуникацијске вештине, вештине изградње консезуса, способност за тимски рад и аргументовање, способност уважавања различитости, што касније примењују у бројним сферама живота. Извештај о раду Парламент доставља Школском одбору и Савету родитеља.

Ученички парламент Змаја постоји да би унапређивао квалитет живота у Школи и подстакао ученике да раде на себи. Формира се сваког септембра, кад се на конститутивној седници усваја пословник и бира руководство. Томе претходи избор чланова Парламента у оквиру сваке одељењске заједнице седмог и осмог разреда, које делегирају по два представника. Председници Парламента били су: Ања Ранковић (2010/2011), Јана Ковачевић (2011/2012), Адна Вели (2012/2013), Јелена Ташковић (2013/2014), Катарина Аврамовић (2014/2015), Сања Ћурчић (2015/2016), Анђела Тота (2016/17).

Координатор рада Ученичког парламента од оснивања школске 2010/2011. до 2016/2017. године био је наставник Саша Анђелковић, а од школске 2016/2017. године је наставница Марина Драгосавац.

Ученички парламент је током година функционисања успешно реализовао акције које су унапредиле различите аспекте школског живота:

 • постављање дозера за сапун и огледала у ученичке тоалете;
 • промовисање Школе у локалним вртићима;
 • апеловање путем прогласа да се ученици примерно понашају на екскурзијама;
 • увођење пуштања музике за време великог одмора;
 • организовање одласка ђака у дискотеку поводом Нове године и завршетка школске године;
 • организовање хуманитарних акција (у сарадњи са школским Клубом за УН и уз подршку Савета родитеља у мају 2014. у организованој акцији прикупио је 50.000 динара, као помоћ за угрожене поплавама);
 • учешће у прикупљању помоћи за ученике којима је помоћ потребна;
 • посете Општини и разговори са представницима Општине;
 • присуствовање предавањима у организацији Општине Вождовац (као што је предавање о сузбијању наркоманије у школама);
 • обележавање постављених ученичких ормарића редним бројевима.
 • Приликом прослава Дана Школе, на посебном штанду Парламента, ученици дају предлоге за боље функционисање Школе и самог Парламента.

Чланови Парламента учествују у културним активностима које се одржавају сваке године, као што је Ноћ музеја, и у оним које су актуелне у одређеном тренутку (предавања, фестивали, пројекције, изложбе…). Чланови Парламента су 19.10. 2012. године у пратњи кустоса посетили део просторија Белог двора и разгледали изложбу Српски војник у Првом балканском рату. Том приликом у дворском комплексу одржана је седница Ученичког парламента. Школске 2013/2014. г., чланови Парламента посетили су изложбе Живео Живот (Галерија Робне куће Београд) и У име народа (Историјски музеј Србије). Те године Парламент и Тим за превенцију насиља организовали су за старије ученике пројекцију филма Сажаљење. Овај филм, добитник награде за најбољи европски дечји филм, бави се темом насиља, његовим узроцима и последицама. Резултати анкете спроведене после гледања филма показали су да је филм позитивно утицао на ставове ученика према онима који су другачији од њих.

Sanja Curcic

Група наставника похађала је семинар Оснаживање младих кроз ученичке парламенте (2011/12), ради унапређивања рада Парламента. И на тај начин појачане су компетенције наставника за сарадњу са Ученичким парламентом; та сарадња је активна, и наставници се труде подрже његове идеје и активности.

Да Школа увиђа значај Парламента, показује чињеница да су Наставничко веће и директор Школе посебно похвалили Адну Вели (матурант Филолошке гимназије у школској 2016/17. години), за изузетно залагање у вођењу Парламента (2012/13).

Ученички парламент у посети Белом двору 2012. године (приватна архива Саше Анђелковића)

Ученички парламент у посети Белом двору 2012. године

(приватна архива Саше Анђелковића)

Dragan.jpg

Наставник ликовне културе Драган Маринковић дизајнирао је иднетификационе картице за чланове Ученичког парламента

(приватна архива Александра Ђекића)